our history

โรงเรียนด่านสวีวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลขนาดเล็ก จัดตั้งโดยการริเริ่มของคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ตำบลด่านสวีโดยช่วยกันผลักดันให้มีโรงเรียนมัธยมประจำตำบลขึ้น เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2522 โดยใช้สนามของโรงเรียนวัดบรรพตวารีเขต เป็นที่สร้างอาคารเรียนชั่วคราว หลังคามุงจาก โดยผู้ปกครอง ประชาชน คณะกรรมการที่ปรึกษาของโรงเรียนร่วมกันบริจาคเงินจำนวน 64,856 บาท โดยมี นายธรรมนิจ  ชอุ่มผล เป็นผู้บริหารคนแรก

โรงเรียนด่านสวีวิทยาได้เติบโตขึ้นตามลำดับ ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนถาวร โรงฝึกงาน บ้านพักครู บ้านพักนักการภารโรง ดังนี้

ปีงบประมาณ รายการอาคารและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน (หลัง) หมายเหตุ
 2525 อาคารเรียนถาวรแบบ216(ค)  1หลัง  
  อาคารโรงฝึกงาน  1หลัง 3 ยูนิต  
  หอประชุม/โรงอาหาร  1หลัง  
  ห้องน้ำ/ห้องส้วม  2หลัง  
  บ้านพักครู  4หลัง  
  บ้านพักนักการภารโรง  -  

 ข้อมูล ณ วันที่ .........

โดยเปิดสอนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย

กิจกรรมของศิษย์เก่าและชุมชน

  • 14 เมษายน 2556 ได้มีการจัดงานคืนสู่เหย้าเป็นครั้งแรกโดยการริเริ่มของ ครูชาติชาย  ชนชีวัฒน์ และศิษย์เก่า รุ่นที่ 17และรุ่นอื่น บางส่วน
  • 14 เมษายน 2557

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน

สีประจำโรงเรียน :: น้ำเงิน - ทอง
สีน้ำเงิน :: หมายถึงความเข้มแข็ง อดทน
สีทอง :: หมายถึงความเจริญงอกงาม


คำขวัญประจำโรงเรียน
เสริมคุณธรรม  นำการกีฬา  พัฒนาวิชาการ


ค่านิยมขององค์กร

ยิ้มแย้มแจ่มใส ฉับไวบริการ


วิสัยทัศน์ Vision

ภายในปี 2562 โรงเรียนด่านสวีวิทยา เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
มุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียน เน้นคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


 

                พันธกิจ Mission
1.พัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
2.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
3.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์
4.นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารและจัดการศึกษา


 

                เป้าประสงค์
1.โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
   1.1โรงเรียนมีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่สวยงาม
   1.2ห้องเรียนมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
   1.3มีเทคโนดลยีที่ทันสมัยในการจัดการเรียนรู้
   1.4ใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้
2.นักเรียนร้อยละ80 มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับดีขึ้นไป
3.นักเรียนร้อยละ100 มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
4.โรงเรียนร่วมกับชุมชนบริหารจัดการศึกษาบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง