นายเกรียงศักดิ์  อัจกลับ

ผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ

นายชาติชาย ชนชีวัฒน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ
นายชาติช
าย ชนชีวัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
                                 บริหารงานบุคคล                                                                 
นายเจริญ ส่งระวิ
ครู ชำนาญการพิเศษ
บริหารงานทั่วไป
นางสาววิภาพร ชั่งสัจจา
ครู คศ.1
บริหารงานวิชาการ
นางพเยาว์  สุขเอมโอษฐ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
บริหารงานงบประมาณ