Tel./Fax: 077-538254
dansawiwittaya@gmail.com

foto1

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนด่านสวีวิทยา

foto1

เกษียณสุขเกษม

foto1

ปญฺญา นรานํ รตนํ ::ปัญญาเป็นดวงแก้วอันประเสริฐ

foto1

ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง

foto1

www.dansawi.ac.th

School Director

ดร.ปฐมพงศ์  ชวาลิต
ผู้อำนวยการ

Edu-Government Links

หลักเกณฑ์ ว.21/2560

Special Links

e office
e money
dlit

kor yor sor

pp manual

Friendly Links

krumontree 200x75
kroobannok
isangate com 200x75
ppor 200x75
chumphon province

Backend System

No. of Page View

00849815
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
350
507
2040
211383
4067
18594
849815

Your IP: 18.212.120.195
2021-12-08 14:25
"กำหนดการฉีดวัคซีน Pfizer  (รอบที่ 2)สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 3 ในวันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ จุดรับวัคซีนโรงพยาบาลสวี "
  1. คิดส์ คิด ทำ
  2. มอบลำโพงอเนกประสงค์
  3. ทดลองปฏิบัติการท่ารำ
  4. มุทิตาจิตครูเกษียณ
  5. งานมุทิตาจิตสหวิทยาเขตชุมพร 2

โครงการคิดส์คิดทำเด็กและเยาวชนร่วมสร้างสรรค์ “กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ” ณ ห้องโสตประสาท.ร.ด่านสวีวิทยา โดย สสส.โดยมีนักเรียนจำนวน 10 คน เข้าร่วมกิจกรรม และมีครูภูชิช นครพัฒน์ ครูมาลีทัศน์ ปานศิลาและครูชนากานต์ พุ่มเกต ดูแลควบคุม เมื่อ 7 กรกฎาคม 2564

นายชาติชาย ชนชีวัฒน์ ครู ชำนาญการพิเศษโรงเรียนด่านสวีวิทยามอบลำโพงอเนกประสงค์ เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนให้กับโรงเรียนด่านสวีวิทยา เนื่องในโอกาสที่จะเกษียณอายุราชการปีงบประมาณ2564 โดยมี ดร.ปฐมพงศ์ ชวาลิต ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านสวีวิทยา เป็นผู้รับมอบ เมื่อ 6 กันยายน 2564

กิจกรรมทดลองปฏิบัติการ การฝึกซ้อมออกแบบท่ารำร่วมกับโครงการของ สสส โดยการเชิญวิทยากรจากวิทยาลัยนาฎศิลป์พัทลุง เมื่อวันที่ 18 - 19 ตุลาคม 2564

โรงเรียนด่านสวีวิทยา โดยคณะกรรมการสถานขั้นพื้นฐาน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดมุทิตาจิตให้นายชาติชาย ชนชีวัฒน์ ครูชำนาญการพิเศษ นายเจริญ ส่งระวิ ครูชำนาญการพิเศษ นายสามล คล้ายนคร พนักงานรักษาความปลอดภัย ในวาระเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ ภายใต้ระบบการดูแล้ป้องกันการแพร่ขยายของเชื้อ Covid-19 อย่างเข้มงวด เมื่อ 30 กันยายน 2564

เครือข่ายมัธยมศึกษาสหวิทยาเขตชุมพร2จัดกิจกรรมมุทิตาจิตให้แด่ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ ในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา โดยมีนายวิเชียร ศรีแก้วแฝก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร เป็นประธาน

next
prev

โครงการและกิจกรรม


 

  
 

ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ( Pfizer ) รอบที่ 1
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
มาฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ( Pfizer )
ในวันที่ 12 ตุลาคม 2564

งานมุทิตาจิตสหวิทยาเขตชุมพร เขต2
เครือข่ายมัธยมศึกษาสหวิทยาเขตชุมพร2จัด
กิจกรรมมุทิตาจิตให้แด่ข้าราชการครู ลูกจ้าง
ประจำ  ณ โรงเรียนทุ่งตะโกวืทยา
   งานมุทิตาจิตบุคลากรเกษียณอายุราชการ    ประชุมประเมินความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
การประชุมหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ประเมินความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
ทำความสะอาดเตรียมความพร้อม
อบต.ด่านสวี ทำความสะอาดฆ่าเชื้อสถานที่
เพื่อเตรียมเปิดภาคเรียน
 ป้องกันไข้เลือดออก
รพ.สต.ด่านสวี ฉีดพ่นยาฆ่ายุงลายให้กับ
โรงเรียนเตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

กิจกรรมทดลองปฏิบัติออกแบบท่ารำจากวิทยากร
วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง
รจัดทำโครงการร่วมกับหน่วยงาน สสส
เมื่อวันที่ 19 - 20 ตุลาคม 2564

 

   การประชุมเชิงปฏิบัติการ
    การประชุมเชิงปฏิบัติการ " การรายงาน
 ผลการดำเนินงานโครงการ..."
   ภารกิจวงโยธวาทิต
 พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลลด่านสวีต้านภัย
 ยาเสพติด อบต.ด่านสวี
พิธีเปิดการแข่งขัน "ด่านสวีเกมส์63"
กีฬาภายในโรงเรียนด่านสวีวิทยา "ด่านสวี
เกมส์" 1-3 มีนาคม 2564 

 

old std