Tel./Fax: 077-538254
dansawiwittaya@gmail.com

Edu-Government Links

หลักเกณฑ์ ว.21/2560

Special Links

e office
e money
dlit

kor yor sor

pp manual

Friendly Links

krumontree 200x75
kroobannok
isangate com 200x75
ppor 200x75
chumphon province

Backend System

No. of Page View

00728264
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
59
617
676
90065
5834
17819
728264

Your IP: 3.210.184.142
2021-05-10 02:36
  ...นักเรียน ม.1,และ ม.4 ให้มารายงานตัวในวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 และกำหนดการเปิดภาคเรียน 1/2564 วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ...........ขอแสดงความยินดีกับนางสาวจิตติมา ทองจันทร์ ที่ได้รับการคัดเลือกให้รับทุนการศึกษาโครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2564.................โรงเรียนงดใช้สนามกีฬาและพื้นที่ออกกำลังกายทุกชนิด  ตามมาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อ Couid-19 จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง.....
                                               นางสาวนฤมล  เทพชา                                                                                                                        
  ศศ.บ.นันทนาการเชิงพาณิชย์ฯ
สถาบันการพลศึกษาจังหวัดชุมพร
ครูพี่เลี้ยง
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 นายวินัย อวยผลเจริญกิจ

  ค.บ.ธุรกิจศึกษา
  มหาวิทยาราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

                                                   นางเสงี่ยม  หนูอิ่ม                                                                                                                                
  วท.บ.เกษตรศึกษา
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

                                                                    นายเจริญ  ส่งระวิ                                                                                                                             
  ค.บ.บริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรฺธานี
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  นายธรรมรัช  มัชฌิมวงศ์

   ค.บ.สังคมศึกษา
   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
   ครูผู้ช่วย
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

                                                                   นายภูชิช  นครพัฒน์                                                                                                                            
  ศศ.ม.พลศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 
                                             นางสาววิภาพร  ชั่งสัจจา                                                                    
ค.บ.การศึกษา(คณิตศาสตร์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
ศ.ม.บริหารการศึกษา
วิทยาลัยทองสุข
ครู ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  นางสาวสุเรียนี บินมะ

  ค.บ.คณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ครูผู้ช่วย 

 

old std