Tel./Fax: 077-538254
dansawiwittaya@gmail.com

foto1

www.dansawi.ac.th

foto1

ปญฺญา นรานํ รตนํ : ปัญญาเป็นดวงแก้วอันประเสริฐ

foto1

www.dansawi.ac.th

foto1

วิชาการดี มีคุณธรรม นำการกีฬา พัฒนาอาชีพ

foto1

DSW Marching Band

School Director

ดร.ปฐมพงศ์  ชวาลิต
ผู้อำนวยการ

Edu-Government Links

หลักเกณฑ์ ว.21/2560

Special Links

e office
e money
dlit

kor yor sor

pp manual

Friendly Links

krumontree 200x75
kroobannok
isangate com 200x75
ppor 200x75
chumphon province

Backend System

No. of Page View

00654309
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
200
282
1111
18599
200
6746
654309

Your IP: 3.234.250.24
2020-10-01 18:43
กำหนดมุทิตาจิต คุณครูเกษียณอายุราชการ วันที่ 28 กันยายน 2563 ณ อาคารโสตทัศนูปกรณ์
  1. มอบถ้วยรางวัล
  2. ตรวจสภาพรถจักรยานยนต์นักเรียน
  3. สวีกษิณาลัย
  4. มุทิตาจิตครูเกษียณ
  5. ศึกษาดูงาน

ดร.ปฐมพงศ์ ชวาลิต ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านสวีวิทยา มอบถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรให้ทีมตะกร้อโรงเรียนด่านสวีวิทยา ทีมหญิงรุ่นอายุไม่เกิน 18ปี รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับหนึ่ง และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีชาย การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดชุมพร ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่จากสถานีตำรวจภูธรสวี ได้เข้ามาให้ความรู้ด้านการใช้รถอย่างถูกกฎหมาย พร้อมทั้งตรวจดูสภาพรถจักรยานยนต์ของนักเรียน แนะนำให้ไปแก้ไขให้ถูกต้อง ณ โรงเรียนด่านสวีวิทยา โดยมี ดร.ปฐมพงศ์ ชวาลิต ผู้อำนวยการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอำนวยความสะดวกและให้การต้อนรับ

สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูอำเภอสวีจัดงานมุทิตาจิตให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในอำเภอสวี โดยมีนางพเยาว์ สุขเอมโอษฐ์ และนางธนภรณ์ สุขแก้ว ข้าราชการครูโรงเรียนด่านสวีวิทยาซึ่งเกษียณอายุราชการปีงบประมาณ 2563 เข้าร่วมกิจกรรมด้วย ณ อาคารห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) เมื่อ 25 กันยายน 2563

คณะครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนด่านสวีวิทยาร่วมกันมุทิตาจิตคุณครูผู้เกษียณ 2ท่านคือครูธนภรณ์ สุขแก้วและครูพเยาว์ สุขเอมโอษฐ์ โดยมีนายสนั่น หนูอิ่ม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยแขกผู้มีเกียรติ ณ อาคารโสตทัศนูปกรณ์โรงเรียนด่านสวีวิทยา เมื่อ 28 กันยายน 2563

คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนด่านสวีวิทยาเดินทางไปศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมและผลงานหุ่นยนต์ของโรงเรียนวัดดอนยาง ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามโครงการพัฒนาบุคลากรของฝ่ายบริหารงานบุคลากร เมื่อ 16-17 กันยายน 2563

next
prev

 โรงเรียนสุจริต

การจัดซื้อหรือหาวัสดุ

อำนาจของสถานศึกษา

ใบลากิจ ลาป่วย (นักเรียน)

ใบลากิจ ลาป่วย (บุคลากร)

คำขอสอบแก้ตัว

01 : โครงสร้างสถานศึกษา
O2 : ข้อมูลผู้บริหาร
O3 : อำนาจหน้าที่ของสถานศึกษา
O4 : แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา
        4.1 ปก
        4.2 ส่วนนำ
        4.3 ส่วนที่ 1
        4.4 ส่วนที่ 2
        4.5 ส่วนที่ 3
        4.6 ส่วนที่ 4
        4.7 ส่วนที่ 5
        4.8 ภาคผนวก
O5 : ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
O6 : กฏหมายที่เกี่ยวข้องการประชาสัมพันธ์
         1.กฎและหลักเกณฑ์
            - กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. 2561
            - ระเบียบกระทรวงศกษาธิการ วาด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา
            - หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะ ว.17
            - หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะ ว.21
            - หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนกรณีที่ได้รับคุณวุฒิสูงขึ้น
         2.พ.ร.บ.
            - พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
            - พระราชบัญญัติ การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒
            - พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
            - พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓
            - พระราชบัญญัติ การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
            - พระราชบัญญัติขอมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
            - พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓
            - พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓
            - พระราชบัญญ้ติระเบียบขาราชการครูและบคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗
            - พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
            - พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
         3.ระเบียบ
            - ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยวิธีการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย
            - ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการครู
               และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑
 
            - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการทำสัญญาและการชดใช้เงิน

O7 : ข่าวประชาสัมพันธ์การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8 : Q&A (ถาม-ตอบ)
O9 : Social Network
O10 : แผนปฏิบัติการประจำปี
O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปีการปฏิบัติงาน
O13 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานการให้บริการ
O14 : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O15 : ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ
O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17 : E-Service
           1.ใบลากิจ ลาป่วย (นักเรียน)
           2.ใบลากิจ ลาป่วย (บุคลากร)
           3.คำขอสอบแก้ตัว
O18 : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19 : รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O22 : ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26 : การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
O29 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติไม่ชอบ
O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
          - ภาษาไทย
          - ภาษาอังกฤษ
O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหารการประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37 : การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรแผนป้องกันการทุจริต
O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน
O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ที่ ชื่อ - นามสกุล ระยะเวลา
1  นายธรรมนิจ  ชอุ่มผล 2522-2526
2  นายบำรุง  คัคณา 2526-2530
3  นายสมใจ  สันติยานนท์ 2530-2534
4  นายสันติ  ลีนะธรรม 2534-2538
5  นายประยูร  ชนะ 2538-2542
6  นายอนันต์  มณีรัตน์ 2543-2549
7  นายปรีชา  พิมล 2549-2559
8  นายเกรียงศักดิ์  อัจกลับ 2559-2562
    9     ดร.ปฐมพงศ์  ชวาลิต                                                2563-ปัจจุบัน         

 

DSW marching band

old std

scout