Tel./Fax: 077-538254
dansawiwittaya@gmail.com

foto1

www.dansawi.ac.th

foto1

ปญฺญา นรานํ รตนํ : ปัญญาเป็นดวงแก้วอันประเสริฐ

foto1

www.dansawi.ac.th

foto1

DSW Marching Bands

foto1

ความรู้คู่คุณธรรม

School Director

ดร.ปฐมพงศ์  ชวาลิต
ผู้อำนวยการ

Edu-Government Links

หลักเกณฑ์ ว.21/2560

Special Links

e office
e money
dlit

kor yor sor

pp manual

Friendly Links

krumontree 200x75
kroobannok
isangate com 200x75
ppor 200x75
chumphon province

Backend System

No. of Page View

00661060
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
6
247
6
27109
6
6695
661060

Your IP: 3.228.8.80
2020-11-01 01:15
....ยอดเงินที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการฟุตบอลเพื่อน้อง ครั้งที่2 ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2563 = 260,788 บาท...กำหนดสอบปลายภาค 4 - 6 พฤศจิกายน 2563 
  1. กฐินวัดบรรพตฯ
  2. ประชุมแนวทางการเบิกจ่ายฯ
  3. โรงเรียนคุณธรรมสพฐ.
  4. ฟุตบอลเพื่อน้อง ครั้งที่2
  5. วันปิยะมหาราช

นางสาวมาลีทัศน์ ปานศิลา เป็นตัวแทนผู้อำนวยการโรงเรียนด่านสวีวิทยา ร่วมทอดกฐิน ณ วัดบรรพตวารีเขต ตำบลด่านสวี เมื่อ 23 ตุลาคม 2563

นายชาติชาย ชนชีวัฒน์และนางสาวปริวดี พนาลัย เข้าประชุมการชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุม อาคารกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร เมื่อ 15 ตุลาคม 2563

นางเสงียม หนูอิ่มและนายธรรมรัช มัชฌิมวงศ์ ร่วมประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสู่ความยั่งยืนและโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพฐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 วันที่ 19 ตุลาคม 2563 ณโรงแรมไดมอนด์พลาซ่า

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 นายชุมพล จุลใส สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ชุมพร เขต1 พรรคประชาธิปัตย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลเพื่อน้อง ครั้งที่ 2 เพื่อหารายได้ปรับปรุงลานกีฬาเป็นสนามฟุตซอลที่ได้มาตรฐาน ณ โรงเรียนด่านสวีวิทยา โดยมีหัวหน้าหน่วยงาน คหบดี ศิษย์เก่า ร่วมงานอย่างมากมาย

นางสาววิภาพร ชั่งสัจจา เป็นตัวแทนผู้อำนวยการ วางพวงมาลาเนื่องในวันปิยะมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอสวี เมื่อ 23 ตุลาคม 2563

next
prev
ลำดับ รางวัล รายการ ชื่อ-นามสกุล
1 เหรียญทอง  การแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ม.ปลาย หญิง น.ส.ภัทธิยา ภูผาพิทักษ์
2 เหรียญทอง  การแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งหญิง ม.ปลาย น.ส.ภัทธิยา ภูผาพิทักษ์
3  เหรียญทอง  การประกดมารยาทไทย ระดับ ม.1-3  ด.ช.ผดุงพงษ์ มีสติ
 ด.ญ.รุ่งนภา มั่นคง
4  เหรียญเงิน  การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-3  ด.ช.อิทธิเชฐ์ พรมมาตร
5 เหรียญเงิน  การแข่งขันชูโดกุ (รองชนะเลิศอันดับ2)  น.ส.กัญญรัตน์ พร้อมสกุล
6 ทองแดง  การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-3  ด.ญ.เกตน์นิกา มีศรี
7 ทองแดง  การแข่งขันอัจฉริยะภาพทางวิทยาศษสตร์ ม.1-3  ด.ญ.นิศารัตน์ รุ่งแจ้ง
 ด.ช.บุญฤทธิ์ สุขแก้ว
 ด.ช.ปรสงค์ ถึงเสียบญวน
 8 เหรียญเงิน   การแข่งขันอัจฉริยะภาพทางวิทยาศษสตร์ ม.4-6  นายก้องเกียรติ์ อารยรัตน์
 น.ส.ชลธิชา ชังช่างเรือ
 นายศรนรินทร์ บุญส่ง
9 ทองแดง  การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-3  ด.ช.จิรภัทร พรหมขุนทอง
 ด.ช.จีระศักดิ์ ขวัญกลับ
10 ทองแดง  การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-6  นายรัฐพล เขียนวงศ์
 นายเจษฎาภรณ์ สกุลปักษ์
11 เหรียญเงิน   การเขียนเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-3 (รองชนะเลิศอันดับ2)  ด.ญ.อมรรัตน์ เย็นสวาท
12 เหรียญเงิน   การเขียนเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-6 (รองชนะเลิศอันดับ2)  น.ส.จี้เพชร ข้อติโก้
13 เข้าร่วม  การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-3  ด.ญ.ณัฐณันท์ ศรีเพชรแก้ว
14   เข้าร่วม  การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-6  น.ส.พราพร แดงแก้ว
15 เหรียญเงิน   การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-3  ด.ญ.ณัฐธิดา ทวีโคตร
16 เหรียญทอง  การแข่งขันกวีเยาชนรุ่นใหม่ฯ ม.1-3  ด.ช.กฤษดา กาจิริต
 ด.ญ.จิตติมา ทองจันทร์
17 เข้าร่วม  การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-3  ด.ญ.ชนากานต์ ถึงชาตรี
       

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 วันที่ระลึกวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร
 13 ตุลาคม 62
      by Admin.
     นายเกรียงศักดิ์  อัจกลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านสวีวิทยา เข้าร่วม
     พิธิระลึกวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาอดุลยเดช         มหาราชบรมนาถบพิตร ณ ท่ว่าการอำเภอสวี เมื่อ 13/10/62
 ศึกษาดูงานโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
  29-30 สิงหาคม 2562
    by Admin.
    นายชาติชาย  ชนชีวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนด่านสวีวิทยา บริหาร
   งานบุคคล จัดโครงการศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 
    นครศรีธรรมราช เพื่อพัฒนาบุคลากร เมื่อ 29-30/08/62

 

 

DSW marching band

old std

scout