Tel./Fax: 077-538254
dansawiwittaya@gmail.com

foto1

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

foto1

DSW Marching Band

foto1

วิชาการดี มีคุณธรรม นำการกีฬา พัฒนาอาชีพ

foto1

ปญฺญา นรานํ รตนํ : ปัญญาเป็นดวงแก้วอันประเสริฐ

foto1

พิธีไหว้ครู 2563

School Director

ดร.ปฐมพงศ์  ชวาลิต
ผู้อำนวยการ

Edu-Government Links

Special Links

e office
e money
 
dlit

kor yor sor

pp manual

Friendly Links

krumontree 200x75
kroobannok
isangate com 200x75
ppor 200x75
chumphon province

Backend System

No. of Page View

00644727
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
19
100
19
11118
934
2616
644727

Your IP: 18.204.55.168
2020-08-09 03:12
กำหนดสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2563 วันที่ 26-28 สิงหาคม 2563 สอบปลายภาคเรียน วันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2563
  1. ประชุมทุนการศึกษา ปตท.สผ.
  2. กิจกรรมอบรมอาสาสมัครฯ
  3. กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
  4. พิธีไหว้ครู ปี 2563
  5. วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ

คุณณัฐชา บุญเกิดและคุณชฎามาศ กมลศรีพานิช เจ้าหน้าที่องค์กรสัมพันธ์ บริษัท ปตท.สผ.จำกัด(มหาชน) ประชุมทำความเข้าใจการมอบทุนการศึกษาของบริษัท ปตท.สผ.จำกัด(มหาชน)กับผู้บริหารและตัวแทนโรงเรียนในเขตพื้นที่ด่านสวีและใกล้เคียง ณ อาคารโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนด่านสวีวิทยา เมื่อ 31 กรกฎาคม 2563

ดร.ปฐมพงศ์ ชวาลิต ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านสวีวิทยา ร่วมพิธีเปิดการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีองค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวีและองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เป็นเจ้าภาพ ณ อาคารหอประชุม โรงเรียนด่านสวีวิทยา เมื่อ 2 สิงหาคม 2563

ครูประจำชั้นนักเรียนแต่ละชั้นออกเยี่ยมบ้านนักเรียนตามโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนของโรงเรียน เพื่อสร้างความเข้าใจและประสานผู้ปกครองเพื่อดูแลนักเรียนรวมทั้งการแก้ปัญหาให้กับนักเรียน

ดร.ปฐมพงศ์ ชวาลิต ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านสวีวิทยาเป็นประธานในพิธีไหว้ครูของนักเรียนประจำปีการศึกษา2563 ณ อาคารโสตทัศนูปกรณ์ เมื่อ23 กรกฎาคม 2563

ดร.ปฐมพงศ์ ชวาลิต ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านสวีวิทยานำคณะข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ อาคารห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสวี เมื่อ 28 กรกฎาคม 2563

next
prev
ลำดับ รางวัล รายการ ชื่อ-นามสกุล
1 เหรียญทอง  การแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ม.ปลาย หญิง น.ส.ภัทธิยา ภูผาพิทักษ์
2 เหรียญทอง  การแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งหญิง ม.ปลาย น.ส.ภัทธิยา ภูผาพิทักษ์
3  เหรียญทอง  การประกดมารยาทไทย ระดับ ม.1-3  ด.ช.ผดุงพงษ์ มีสติ
 ด.ญ.รุ่งนภา มั่นคง
4  เหรียญเงิน  การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-3  ด.ช.อิทธิเชฐ์ พรมมาตร
5 เหรียญเงิน  การแข่งขันชูโดกุ (รองชนะเลิศอันดับ2)  น.ส.กัญญรัตน์ พร้อมสกุล
6 ทองแดง  การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-3  ด.ญ.เกตน์นิกา มีศรี
7 ทองแดง  การแข่งขันอัจฉริยะภาพทางวิทยาศษสตร์ ม.1-3  ด.ญ.นิศารัตน์ รุ่งแจ้ง
 ด.ช.บุญฤทธิ์ สุขแก้ว
 ด.ช.ปรสงค์ ถึงเสียบญวน
 8 เหรียญเงิน   การแข่งขันอัจฉริยะภาพทางวิทยาศษสตร์ ม.4-6  นายก้องเกียรติ์ อารยรัตน์
 น.ส.ชลธิชา ชังช่างเรือ
 นายศรนรินทร์ บุญส่ง
9 ทองแดง  การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-3  ด.ช.จิรภัทร พรหมขุนทอง
 ด.ช.จีระศักดิ์ ขวัญกลับ
10 ทองแดง  การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-6  นายรัฐพล เขียนวงศ์
 นายเจษฎาภรณ์ สกุลปักษ์
11 เหรียญเงิน   การเขียนเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-3 (รองชนะเลิศอันดับ2)  ด.ญ.อมรรัตน์ เย็นสวาท
12 เหรียญเงิน   การเขียนเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-6 (รองชนะเลิศอันดับ2)  น.ส.จี้เพชร ข้อติโก้
13 เข้าร่วม  การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-3  ด.ญ.ณัฐณันท์ ศรีเพชรแก้ว
14   เข้าร่วม  การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-6  น.ส.พราพร แดงแก้ว
15 เหรียญเงิน   การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-3  ด.ญ.ณัฐธิดา ทวีโคตร
16 เหรียญทอง  การแข่งขันกวีเยาชนรุ่นใหม่ฯ ม.1-3  ด.ช.กฤษดา กาจิริต
 ด.ญ.จิตติมา ทองจันทร์
17 เข้าร่วม  การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-3  ด.ญ.ชนากานต์ ถึงชาตรี
       

DSW marching band

old std

scout