ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน..

อาคารเรียน-อาคารประกอบ-สิ่งปลูกสร้าง

ลำดับ รายการ ปีที่ก่อสร้าง จำนวน หมายเหตุ
1 อาคารเรียนถาวร แบบ 216 (ค) 2525 1  
2 อาคารเรียนชั่วคราว - 1  
3 อาคารโสตทัศนูปกรณ์   1  
4 โรงฝึกงาน แบบ มพช. 3 ยูนิต   1  
5 โรงอาหาร   1  
6 บ้านพักครู   4  
7 บ้านพักนักการภารโรง   -  รื้อถอน
8 ห้องน้ำ   2  
9 อาคารเอนกประสงค์/หอประชุม   1  
10 โรงจอดรถ   1  
11 สนามวอลเล่ย์บอล/ตะกร้อ   1  
12 สนามกีฬาฟุตซอล(ขนาดมาตรฐาน)   1  
12 สนามกีฬาฟุตบอล   1  

จำนวนบุคลากร-เจ้าหน้าที่ 2564

ลำดับ ตำแหน่ง ชาย หญิง รวม หมายเหตุ
1 ผู้อำนวยการโรงเรียน 1 - 1  
2 ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน 1 - 1  
3 ครูชำนาญการพิเศษ  3 1  4  รวมฝ่ายบริหาร
4 ครูชำนาญการ - 2 2  
5 ครู คศ.1 1 1  2  
6 ครูผู้ช่วย 1  1 2  
7 พนักงานราชการ - 1 1  
8 ครูอัตราจ้าง/ครูวิกฤติ/พี่เล้ยงเด็กพิการ 1  2 3  
9 พนักงานขับรถ  - -  -  
10 พนักงานจ้างทั่วไป/เจ้าหน้าที่ธุรการ  1  -  
11 ลูกจ้างประจำ 3 - 3  
           

จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2564

ลำดับ ระดับชั้น ชาย หญิง รวม หมายเหตุ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1        รอการบันทึก
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2        รอการบันทึก
3 มัธยมศึกษาปีที่ 3       รอการบันทึก 
  รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น       รอการบันทึก 
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4        รอการบันทึก
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5        รอการบันทึก
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6        รอการบันทึก
  รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย        
  จำนวนนักเรียน รวมทั้งสิ้น        

ข้อมูล : ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

 

ตราสัญลักษณ์ สีและธงโรงเรียน

flag navy gold


คบเพลิงมีรัศมีออกรอบข้างขนาบด้วย
ลายกนกบนฐานดอกบัว

สีประจำโรงเรียน : น้ำเงิน-ทอง
สีน้ำเงิน
หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน
สีทอง หมายถึง ความเจริญงอกงาม

 

คำขวัญประจำโรงเรียน

"เสริมคุณธรรม  นำการกีฬา  พัฒนาวิชาการ"

 

ค่านิยมขององค์กร

"ยิ้มแย้มแจ่มใส  ฉับไวบริการ"

 musicฟังเพลงมาร์ชโรงเรียนด่านสวีวิทยา คลิกเลย!music

แผนที่แสดงที่ตั้ง

dsw map 3

 

ผังบริเวณโรงเรียน