****ประกาศโรงเรียนด่านสวีวิทยา เรื่อง แจ้งแนวทางและกำหนดการจัดการเรียนรู้โรงเรียนด่านสวีวิทยา (ฉบับที่ 5)****
****ประกาศโรงเรียนด่านสวีวิทยา เรื่อง แจ้งแนวทางและกำหนดการจัดการเรียนรู้โรงเรียนด่านสวีวิทยา (ฉบับที่4)****
****ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคลากรครูอัตราจ้าง วิชาภาษาต่างประเทศ****
****ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลครูอัตราจ้าง วิชาภาษาต่างประเทศ****
****ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รีบเกียรติบัตร เนื่องในกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2564 ****

****ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลครูอัตราจ้าง วิชาภาษาต่างประเทศ ****<ใบสมัครออนไลน์>
****ประกาศโรงเรียนด่านสวีวิทยา เรื่อง แจ้งแนวทางและกำหนดการจัดการเรียนรู้โรงเรียนด่านสวีวิทยา(ฉบับที่3)****
****ประกาศโรงเรียนด่านสวีวิทยา เรื่อง แจ้งแนวทางและกำหนดการจัดการเรียนรู้โรงเรียนด่านสวีวิทยา(ฉบับที่2)****

****ประกาศโรงเรียนด่านสวีวิทยา เรื่อง แจ้งแนวทางและกำหนดการจัดการเรียนรู้โรงเรียนด่านสวีวิทยา****
****ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนด่านสวีวิทยา****
****คู่มือแนวทางการจัดการเรียนรู้โรงเรียนด่านสวีวิทยา ภาคเรียนที่ 1/2564****

****
ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ มัธยมศึกษามีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔****