เจ้าของผลงาน/สื่อ  ชื่อผลงาน/สื่อ
  นางสาวมาลีทัศน์  ปานศิลา
  "ครูเมย์"                                                                                      

1.คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์                
2.ทบทวน การเขียนสูตรโครงสร้างแบบลิวอิส
3.สนามแม่เหล็ก เส้นสนามแม่เหล็กและฟลักซ์แม่เหล็ก
4.ทบทวน พันธะเคมีของธาตุคาร์บอนและธาตุอื่น ๆ
5.จดจำคำอุปสรรคหรือคำนำหน้าหน่วย (Prefix)
6.การบวกจำนวนเต็ม
7.เลขยกกำลังฐาน10 
8.สัญกรณ์วิทยาศาสตร์   

9.การทำโจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์ 
10.กฏของโอห์ม
11.แรงกระทำต่อลวดตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านในสนามแม่เหล็ก
12.แรงกระทำต่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าในสนามแม่เหล็ก
13.ส่งงานก่อน
14. กิจกรรมวันวิทยาศ่าสตร์
15.ห้องสื่อและการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning

                                                                                                                                                                                   

 นางสาวชนากานต์  พุ่มเกต
 "ครูมิ้ว"

 1. การสร้างคำในภาษาไทย
 
2.คำสมาส ง่ายนิดเดียว
 3. ลักการสังเกตภาษาบาลี - สันสกฤต
 4. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง รู้จักคำคล้องจอง