โรงเรียนของเรา

โรงเรียนด่านสวีวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำตำบลขนาดเล็ก จัดตั้งโดยการริเริ่มของคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ตำบลด่านสวี โดยช่วยกันผลักดันให้มีโรงเรียนมัธยมประจำตำบลขึ้น เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2522 โดยใช้สนามของโรงเรียนวัดบรรพตวารีเขต เป็นที่สร้างอาคารเรียนชั่วคราว หลังคามุงจาก โดยผู้ปกครอง ประชาชน คณะกรรมการที่ปรึกษาของโรงเรียน ร่วมกันบริจาคเงินจำนวน 64,856 บาท โดยมี นายธรรมนิจ  ชอุ่มผล เป็นผู้บริหารคนแรก

dsw map 1

โรงเรียนด่านสวีวิทยา ได้เติบโตขึ้นตามลำดับ และได้ย้ายจากสนามโรงเรียนวัดบรรพตวารีเขตมาอยู่ในที่ดินปัจจุบัน โดยสร้างเป็นอาคารชั่วคราวแบบมุงกระเบื้อง และได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนถาวร แบบ 216(ค) จำนวน 1 หลัง โรงฝึกงานแบบ มพช.จำนวน 3 ยูนิต บ้านพักครู บ้านพักนักการภารโรง 

dsw map 2

ลำดับผู้บริหารโรงเรียนด่านสวีวิทยา

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ระยะเวลา
1 นายธรรมนิจ ชอุ่มผล  2522 - 2526
2 นายบำรุง คัคณา  2526 - 2530
3 นายสมใจ  สันติยานนท์  2530 - 2534
4 นายสันติ  ลีนะธรรม  2534 - 2538
5 นายประยูร  ชนะ  2538 - 2542
6 นายอนันต์  มณีรัตน์  2543 - 2549
7 นายปรีชา  พิมล  2549 - 2559
8 นายเกรียงศักดิ์  อัจกลับ  2559 - 2562
 9         ดร.ปฐมพงศ์  ชวาลิต  2563 - ปัจจุบัน

ฟังเพลงมาร์ชโรงเรียนด่านสวีวิทยา คลิกเลย!

dsw front gate 1