ครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2561

มัธยมศึกษาปีที่1   นางกัญญ์วรา  ส่งระวิ
  นายภูชิช  นครพัฒน์
มัธยมศึกษาปีที่2
  นางสาวเยาวลักษณ์ เพชรรักษ์
  นางสาวปิยะนันท์  นุชคนึง
มัธยมศึกษาปีที่3   นางศิริมงคล  พุฒนกุล
  นางเสงี่ยม  หนูอิ่ม
มัธยมศึกษาปีที่4             นายเจริญ  ส่งระวิ
  นางสาวมาลีทัศน์ ปานศิลา
มัธยมศึกษาปีที่5   นางธนภรณ์ สุขแก้ว
  นางสาววิภาพร  ชั่งสัจจา
มัธยมศึกษาปีที่6   นางสาวสาธิตา ตะนาวศรี
  นางพเยาว์ สุขเอมโอษฐ์