เวรประจำวัน

วันจันทร์

  นายเจริญ ส่งระวิ / นางศิริมงคล พุฒนกุล / นางสาวมาลีทัศน์ ปานศิลา

วันอังคาร

  นางพเยาว์ สุขเอมโอษฐ์ / นางสาววิภาพร ชั่งสัจจา / นางสาวสาธิตา ตะนาวศรี

วันพุธ   นางธนภรณ์ สุขแก้ว / นางสาวกุหลาบ จันทร์ดำ / นางสาวปิยะนันท์ นุชคะนึง                                                         
     วันพฤหัสบดี          นายชาติชาย ชนชีวัฒน์ / นางกัญญ์วรา ส่งระวิ / นางสาวนฤมล เทพชา
วันศุกร์

  นายภูชิช นครพัฒน์ / นางเสงี่ยม หนูอิ่ม / นางสาวเยาวลักษณ์ เพชรรักษ์