krumontree250x65
ppor250x65
isangate250x65

 

Login Form

Search

our history

โรงเรียนด่านสวีวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลขนาดเล็ก จัดตั้งโดยการริเริ่มของคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ตำบลด่านสวีโดยช่วยกันผลักดันให้มีโรงเรียนมัธยมประจำตำบลขึ้น เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2522 โดยใช้สนามของโรงเรียนวัดบรรพตวารีเขต เป็นที่สร้างอาคารเรียนชั่วคราว หลังคามุงจาก โดยผู้ปกครอง ประชาชน คณะกรรมการที่ปรึกษาของโรงเรียนร่วมกันบริจาคเงินจำนวน 64,856 บาท โดยมี นายธรรมนิจ  ชอุ่มผล เป็นผู้บริหารคนแรก

โรงเรียนด่านสวีวิทยาได้เติบโตขึ้นตามลำดับ ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนถาวร โรงฝึกงาน บ้านพักครู บ้านพักนักการภารโรง ดังนี้

ปีงบประมาณ รายการอาคารและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน (หลัง) หมายเหตุ
 2525 อาคารเรียนถาวรแบบ216(ค)  1หลัง  
  อาคารโรงฝึกงาน  1หลัง 3 ยูนิต  
  หอประชุม/โรงอาหาร  1หลัง  
  ห้องน้ำ/ห้องส้วม  2หลัง  
  บ้านพักครู  4หลัง  
  บ้านพักนักการภารโรง  -  

 ข้อมูล ณ วันที่ .........

โดยเปิดสอนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย

กิจกรรมของศิษย์เก่าและชุมชน

  • 14 เมษายน 2556 ได้มีการจัดงานคืนสู่เหย้าเป็นครั้งแรกโดยการริเริ่มของ ครูชาติชาย  ชนชีวัฒน์ และศิษย์เก่า รุ่นที่ 17และรุ่นอื่น บางส่วน
  • 14 เมษายน 2557

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน

สีประจำโรงเรียน :: น้ำเงิน - ทอง
สีน้ำเงิน :: หมายถึงความเข้มแข็ง อดทน
สีทอง :: หมายถึงความเจริญงอกงาม


คำขวัญประจำโรงเรียน
เสริมคุณธรรม  นำการกีฬา  พัฒนาวิชาการ


ค่านิยมขององค์กร

ยิ้มแย้มแจ่มใส ฉับไวบริการ


วิสัยทัศน์ Vision

ภายในปี 2562 โรงเรียนด่านสวีวิทยา เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
มุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียน เน้นคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


 

                พันธกิจ Mission
1.พัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
2.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
3.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์
4.นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารและจัดการศึกษา


 

                เป้าประสงค์
1.โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
   1.1โรงเรียนมีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่สวยงาม
   1.2ห้องเรียนมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
   1.3มีเทคโนดลยีที่ทันสมัยในการจัดการเรียนรู้
   1.4ใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้
2.นักเรียนร้อยละ80 มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับดีขึ้นไป
3.นักเรียนร้อยละ100 มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
4.โรงเรียนร่วมกับชุมชนบริหารจัดการศึกษาบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


 

School Director

 นายเกรียงศักดิ์  อัจกลับ
ผู้อำนวยการ

แนะนำบุคลากร

s2.jpg
 
 

 

Visitors Counter

0444668
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
259
224
259
397700
17505
21084
444668

Your IP: 18.212.92.235
2019-01-21 13:25

User Online

มี 118 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์